Algemene voorwaarden:

Disclaimer/aansprakelijkheid

De inhoud van deze website is van algemeen informatieve aard. Aan de informatie kun je geen rechten ontlenen.

Je bepaalt zelf de waarde van de informatie voor je eigen situatie en blijft zelf verantwoordelijk voor de acties die je voor je gezondheid onderneemt of laat. Het is aan te raden om je huisarts te raadplegen als je informatie en advies wilt hebben over jouw specifieke situatie. De eigenaar van deze website aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortkomen uit het gebruik van informatie, links of richtlijnen op deze website. De website/webpagina bevat hyperlinks naar websites van derden, waarover de eigenaar van deze website geen zeggenschap heeft. Hij kan er derhalve niet voor in kan staan dat de inhoud van deze websites juist, volledig en actueel is. De eigenaar van deze website is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct of indirect, die op enige wijze is ontstaan of voortvloeit uit:

  • het gebruik van de website/webpagina en de inhoud, of de wijziging of de niet-beschikbaarheid van de website en de inhoud
  • het gebruik van hyperlinks naar websites van derden en de inhoud, of de niet beschikbaarheid van de hyperlinks.

Intellectuele eigendom

De auteursrechten op de website/webpagina(s) berusten bij de eigenaar van de website, tenzij anders aangegeven. Het is toegestaan de inhoud voor persoonlijk gebruik te downloaden of te printen. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan (een gedeelte of gedeeltes van) de inhoud voor andere doeleinden te gebruiken en in het bijzonder niet voor commerciële exploitatie. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk opleveren op intellectuele eigendomsrechten en/of in strijd zijn met wet- en regelgeving op onder meer het gebied van privacy.

 

 

Privacy en Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die van kracht is vanaf 25 mei 2018, heb ik de volgende maatregelen genomen.

Praktijkwebsite

De website www.tonsan.nl fungeert voor mij als medium om potentiële cliënten kennis te laten nemen met wat ik doe en wie ik ben. Ik verzamel geen elektronische gegevens van bezoekers aan de website.

Cliëntendossier

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik een cliëntdossier aanleg. Het aanleggen van een dossier is een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Ik houd cliëntdossiers elektronisch bij.

Een dossier bevat persoonsgegevens, aantekeningen over de gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook neem ik in het cliëntdossier gegevens op die voor de behandeling noodzakelijk of van belang (kunnen) zijn, bijvoorbeeld woon- en werksituatie, hobby’s, gezinssituatie/burgerlijke staat. Of gegevens die, na uitdrukkelijke toestemming, zijn opgevraagd bij de huisarts of een andere zorgverlener.

Financiële administratie

Mijn financiële administratie voer ik digitaal. De financiële gegevens staan in de Cloud, versleuteld met end-to-end encryptie. Dat betekent dat de data versleuteld zijn opgeslagen en alleen op mijn eigen computer leesbaar kunnen worden gemaakt. De servers staan in landen die voldoen aan EU databescherming regelgeving.

Privacy

Conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) doe ik mijn best de cliënt privacy te waarborgen door zorgvuldig om te gaan met persoonlijke en medische gegevens en door te zorgen dat onbevoegden geen toegang tot persoonlijke en medische gegevens hebben.

Ik ben lid van de Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur (NVA: zie www.acupunctuur.nl). Via de NVA ben ik aangesloten bij de Koepel Alternatieve Behandelwijze (KAB), die garant staat voor een correcte afhandeling bij eventuele klachten over behandeling of therapeut (KAB: zie www.kab-klachten.nl).

Uitgebreidere informatie over welke gegevens ik precies noteer en waarvoor ik deze gegevens gebruik, zijn bij mij opvraagbaar per email info@tonsan.nl.